ชื่อ - นามสกุล :นายสังคม นกแก้ว
ตำแหน่ง :ครูปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :056-713475
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ